Információ

A játék szabályzata és leírása

A Rangadó.hu „Egy like a Rangadónak!” játéka

A Pointer Média Kft. (székhely: 9749 Nemesbőd, Ady Endre utca 5., cégjegyzékszám: 18 09 110620, adószám: 23530429-2-18, továbbiakban: Szervező) 2012. április 02-án 00.00 órától, 2012. május 1-én 23.59 óráig „Egy like a Rangadónak!” című játékot szervez, amelynek részvételi feltételeit (továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiakban határozza meg.

1. A játékban való részvétel feltételei

Jelen Játékszabályzat hatálya a 2. pontban körülírt játékra terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott Játékosokra. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, és elismeri, hogy a Játékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése céljából nem hivatkozhat.

A Játék 2012. április 02 -án 00.00 órától, 2012. május 1-én 23.59 óráig tart. A Szervező által szervezett Játékban minden olyan, a www.facebook.com közösségi portálra beregisztrált magánszemély felhasználó (továbbiakban ”Játékos”) részt vehet, aki az alábbi feltételeket teljesíti, és az alábbi módon hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék időtartama alatt. A Játék időtartamának kezdete előtti és befejezése utáni, az alábbiakban részletezett kedvelések és ajánlások a Játékban való részvételre nem jogosítanak. A játékban való részvételhez valós személyes adatok megadása szükséges.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

– a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 685. § b) pont szerinti hozzátartozói;

– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játék időtartama alatt a résztvevők a www.rangado.hu internetes portál Facebook oldalának „like-olásával”, azaz kedvelésével, a Játékra való jelentkezéssel, továbbá ismerőseik közti ajánlásával vehetnek részt a Játékban. A kedvelés úgy történik, hogy a www.facebook.com közösségi portálra beregisztrált felhasználó a Rangadó facebook-oldalának felkeresésével az oldalon megjelenő alkalmazás „Tetszik” gombjára kattint. Ajánlással a Játékos úgy tud részt venni a Játékban ha a Rangadó Facebook oldalának linkjét a saját facebook-üzenőfalán ismerősei számára közzéteszi.

A Rangadó facebook-oldalának a Játék kezdete előtt már meglévő Rajongói a Játék felületére a facebook oldalon léphetnek be.

A nyerteseket a játék végén Rangadó Facebook oldalán értesítjük, illetve a www.rangado.hu portálon közzé tesszük a nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta jelen Játékszabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

3. Nyeremények

– 1 darab iPad: 2012-es, új, 32 GB, wifi, 4G

– 6 fő részére szóló (3×2 bontásban) VIP belépőjegy a 2012. június 04-én megrendezésre kerülő Magyarország – Írország válogatott labdarúgó mérkőzésre

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (pl. utazási költség, stb.).

4. Nyertes kiválasztása

Sorsolás időpontja: 2012. május 03. 11.00 óra

A Szervező sorsolással választja ki a nyerteseket. A sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor. A sorsolást a www.rangado.hu élőben közvetíti.

5. Nyertesek értesítése

Nyerteseket minden esetben facebook-on értesítjük, és nevük, valamint lakóhelyük (település) feltüntetésével a nyertesek névsorát a sorsolástól számított 3 napon belül megjelenítjük a www.rangado.hu weboldalon. Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa megadott e-mail címen, illetve telefonszámon, a Szervező az első kapcsolatfelvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, választása szerint új sorsolást tartson, vagy további nyertes kiválasztását mellőzze.

6. A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Szervező előre egyeztetett módon és időpontban adja át a Nyerteseknek. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi átadása érdekében.

7. Adatkezelés

A Játékos a játékban való részvételével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. A Játékos a kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni, és írásban kérheti azok helyesbítését és/vagy törlését. A Játékra való jelentkezés során megadott adatokat a Szervező csak a Játékkal összefüggésben, a sorsolásig jogosult kezelni. A sorsolást követően a Szervező a résztvevők adatait megsemmisíti.

8. Felelősség kizárása

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért és erről levelezést nem folytat. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékosok téves adatszolgáltatásából eredően, valamint a részvétel hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, adatelírás stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért, vagy azok teljes megsemmisüléséért.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha az adott felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten tiltják.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.

Az adatok hiányosságáért és pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. Egyebek

Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán (www.rangado.hu) nyilvánosságra hozza. Játékos kijelenti, hogy a megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Játék honlapján közzéteszi. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Játék honlapján érhető el.

A Szervező a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol, a nyeremények változtatási jogát fenntartja. Szervező a fődíjon nem változtat. A fődíjként meghirdetett 2012-es új iPad már Szervező tulajdonában és birtokában van.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi követelményeknek, a Szervező kizárja a Játékból.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók.

A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Szombathely, 2012. április 02.

Pointer Média Kft.

Szervező

Olvasói sztorik